Regulamin

§1

NAZEWNICTWO W REGULAMINIE

Użyte w dalszej części Regulaminu określenia, pisane wielkimi literami, oznaczać będą, co następuje:
 1. HURTOPON.PL, Administrator danych - oznacza firmę HURTOPON.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba główna mieści się pod adresem 85-053 Bydgoszcz, ul. Terasy 2, posiadającą NIP: 899 – 254 – 41 – 20, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000236108, będącą jednocześnie administratorem danych.
 2. UŻYTKOWNIK - przedsiębiorca zarejestrowany w platformie internetowej www.hurtopon.pl i posiadający aktywne konto.
 3. OFERENT - przedsiębiorca, który posiada aktywne konto i posiada swoje oferty zamieszczone na platformie internetowej www.hurtopon.pl.
 4. USŁUGI - korzystanie przez Użytkownika z oprogramowania, usług i witryn internetowych firmy HURTOPON.PL (z wyłączeniem wszelkich usług zapewnianych Użytkownikowi na mocy oddzielnej pisemnej umowy) podlega warunkom umowy prawnej między Użytkownikiem a HURTOPON.PL, jaką stanowi niniejszy regulamin
 5. GIEŁDA - jest to giełda opon i felg jaką jest platforma internetowa www.hurtopon.pl.
 6. REGULAMIN - jest to niniejszy dokument zawierający najważniejsze prawa, które przysługują Użytkownikom i Oferentom oraz których Użytkownicy i Oferenci zobowiązani są przestrzegać.

§2

WSTĘP

Giełda jest przeznaczona tylko dla przedsiębiorców z branży oponiarskiej zainteresowanych kupnem bądź sprzedażą opon i/lub felg wszystkich typów. Umożliwia Użytkownikom przegląd ofert innych firm z kraju i zagranicy. Dzięki temu pomaga nawiązywać nowe kontakty handlowe i zwiększać swoje obroty. Jest to oferta szczególnie korzystna dla tych, którzy chcą "spieniężyć" towar oraz poszukują opon i/lub felg w bardzo korzystnych cenach. Spółka HURTOPON.PL nie oferuje sama żadnych produktów i nie jest stroną w umowach, zawieranych między Użytkownikami i Oferentami Giełdy. Giełda jest dostępna po uprzednim zarejestrowaniu się i nadaniu uprawnień przez administratora, co ma wykluczyć obecność osób spoza branży. Wszelkie konsekwencje natury faktycznej i prawnej wynikające bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, obciążają w pełni podmiot dopuszczający się naruszeń.

§3

INFORMACJE OGÓLNE

Jeśli pisemna umowa z HURTOPON.PL nie stanowi inaczej, umowa Użytkownika z HURTOPON.PL będzie zawsze obejmować, jako minimum, postanowienia i warunki przedstawione w niniejszym dokumencie.

§4

REJESTRACJA

 1. Użytkownik rejestrując się na Giełdzie akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać w trakcie korzystania z Giełdy, jak również po zaprzestaniu korzystania z Giełdy, ale tylko do momentu sfinalizowania transakcji zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Giełdy.
 2. Rejestracja nowego Użytkownika jest bezpłatna i umożliwia późniejsze logowanie na Giełdzie. Pozwala na przeglądanie ofert innych Użytkowników, dodawanie ofert własnych oraz odpowiadanie na ogłoszenia innych oferentów.
 3. Korzystanie z Giełdy jest dostępne wyłącznie dla przedsiębiorców w znaczeniu określonym w art. 43(1) Kodeksu Cywilnego, poza tym przedsiębiorstwa te muszą spełniać warunek prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą opon i/lub felg. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Nazwę Użytkownika oraz hasło nadaje sam Użytkownik wedle uznania.
 4. Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego nie może dojść do naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności dotyczy to prawa do nazw, nazwisk oraz marki. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający rejestrację (czas otrzymania maila zależy od prędkości wymiany informacji między serwerami). Użytkownik zobowiązany jest na własną odpowiedzialność zapamiętać i chronić dane niezbędne do późniejszego logowania, a także zabezpieczyć te dane przed użyciem lub wykorzystaniem przez podmioty nieuprawnione.
 5. Proces rejestracyjny kończy się aktywacją konta na podstawie ogólnodostępnych dokumentów rejestracyjnych firm, jednakże w sytuacjach niejasnych HURTOPON.PL ma prawo oczekiwać przesłania kopii dokumentów rejestracyjnych (NIP, REGON oraz Wpis do Ewidencji Gospodarczej bądź odpis z KRS) przedsiębiorcy, który chce zostać Użytkownikiem.
 6. Użytkownik, w momencie rejestracji, wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez HURTOPON.PL, wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora danych w celu obsługi Giełdy Hurtopon.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia konta użytkownika.
 7. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres posiadania aktywnego konta użytkownika, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 9. Odbiorcami danych Użytkownika mogą być podmioty realizujące zamówienia i zajmujące się jego obsługą np. firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 10. HURTOPON.PL uzależnia świadczenie Usług (aktywację konta) od potwierdzenia danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§5

OPŁATY

 1. Rejestracja w Giełdzie nie podlega opłatom. Jednakże HURTOPON.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dowolnej chwili zakresu tych zasad. Zapis ten dotyczy tak Użytkowników już czynnych jak i nowych.
 2. Użytkownicy i Oferenci korzystając z Giełdy zobowiązani są posługiwać się cenami wyrażonymi w wartości netto. Do cen mogą zostać doliczone podatki, w tym podatek VAT, według stawek obowiązujących w dacie dokonywania transakcji.
 3. Każdego miesiąca pierwsze trzy zamówienia ze statusem „odrzucone” oraz z przyczyną odrzucenia inną niż „rezygnacja klienta”, są zwolnione ze wszelkich opłat.
 4. Z zastrzeżeniem zasad określonych w ust. 1 i 2, HURTOPON.PL ustanawia opłaty za każde zamówienie, które Oferent otrzyma z Giełdy. Wysokość opłat będzie wynosić 0,5% wartości zamówień jakie Oferent otrzyma w ciągu miesiąca kalendarzowego. Oferenci mający zadeklarowany termin realizacji zamówienia w terminie dłuższym niż 48 godzin lub nie wykazujący się stopniem realizacji zamówień na poziomie minimum 90% (liczony wg zasad §6 ust. 14 na ostatni dzień danego miesiąca) będą dodatkowo obciążeni opłatą w wysokości 0,5% wartości zamówień, zatem łączna opłata dla takiego oferenta wyniesie 1,0%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:
  KRYTERIA OCENY WYSOKOŚĆ OPŁATY
  Zadeklarowany czas realizacji zamówień poniżej 48 h oraz stopień realizacji zamówień powyżej 90% 0,5%
  Zadeklarowany czas realizacji zamówień poniżej 48 h oraz stopień realizacji zamówień poniżej 90% 1.0%
  Zadeklarowany czas realizacji zamówień powyżej 48 h oraz stopień realizacji zamówień powyżej 90% 1.0%
  Zadeklarowany czas realizacji zamówień powyżej 48 h oraz stopień realizacji zamówień poniżej 90% 1.0%
  Poprzez zadeklarowany czas realizacji dostawy należy rozumieć czas od godziny 00:00 dnia następnego po dniu, w którym zostało złożone zamówienie. Czas ten obejmuje tylko i wyłącznie dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 5. Do wyliczenia miesięcznej wartości zamówień, zrealizowanych przez Oferenta przyjęta zostaje wartość wszystkich zamówień jakie Oferent otrzymał w danym miesiącu kalendarzowym, za wyjątkiem zamówień anulowanych przez Użytkownika, który dokonał zamówienia u Oferenta oraz będących wynikiem ewentualnego błędu na Giełdzie.
 6. HURTOPON.PL zastrzega sobie prawo kontrolowania czasu dostawy deklarowanego przez Oferenta, m.in. poprzez pozyskiwanie informacji od Użytkowników, a także poprzez tak zwany zakup kontrolowany.
 7. W przypadku pozyskania od Użytkownika lub poprzez tak zwany zakup kontrolowany informacji o czasie dostawy dłuższym niż deklarowany przez Oferenta, HURTOPON.PL ma prawo naliczyć takiemu Oferentowi niezależnie od opłat za bieżący okres rozliczeniowy - karę umowną w wysokości 2% liczoną od wielkości sprzedaży (obrotu), zrealizowanej poprzez Giełdę za miesiąc, w którym miało miejsce takie zdarzenie.
 8. HURTOPON.PL ma prawo naliczyć Oferentowi wskazaną w ustępie powyższym karę umowną także w przypadku dokonywania transakcji sprzedaży pomiędzy Użytkownikami poza systemem Giełdy w celu uniknięcia płatności Prowizji.
 9. HURTOPON.PL wystawiać będzie Oferentowi fakturę VAT obejmującą opłatę wyrażoną w wartości netto. Do wartości faktury doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Faktury wystawiane będę raz w miesiącu – termin płatności będzie wynosić 30 dni od daty wystawienia faktury. Oferent godzi się również na otrzymywanie faktury VAT raz w miesiącu za okres poprzedniego miesiąca i upoważnia HURTOPON.PL do wystawiania faktur bez podpisu Oferenta.
 10. Faktury VAT płatne będą na rachunek bankowy HURTOPON.PL wskazany w treści faktury. Datą zapłaty jest dzień uznania konta bankowego firmy HURTOPON.PL. Brak zapłaty uprawniać będzie HURTOPON.PL do dezaktywacji konta Użytkownika (Oferenta).
 11. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktura VAT nie wymaga podpisu. Każdy Oferent ma udostępnioną fakturę VAT do wydrukowania na stronie www.hurtopon.pl. Po zalogowaniu się na Giełdzie należy wybrać zakładkę „Ustawienia”, a następnie link „Płatności” . Po wystawieniu faktury VAT zostanie również wysłana wiadomość e-mail (na adres podany w trakcie rejestracji) z informacją, że dokument jest już do pobrania wraz z zestawieniem zamówień za dany okres rozliczeniowy. Na prośbę Oferenta możliwe jest przesłanie faktury VAT drogą pocztową. Korzystanie z Giełdy oznacza zgodę Użytkownika/Oferenta na otrzymywanie faktur VAT w sposób określony powyżej.

§6

OGÓLNE ZASADY OFEROWANIA PRODUKTÓW

 1. Zamieszczanie ofert jest możliwe tylko po uprzednim zarejestrowaniu się w bazie Użytkowników Giełdy opon i felg. Dodawanie ofert jest bezpłatne.
 2. System umożliwia dostęp do danych teleadresowych, a także ich edycję pod linkiem: Konto w zakładce "Ustawienia". Pod tym samym linkiem możliwy jest również wgląd w zamieszczone oferty oraz ich modyfikacja.
 3. Użytkownik ma wgląd w historię transakcji; opcja ta jest dostępna w zakładce Zakupy oraz Sprzedaż.
 4. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom (podawania loginu i hasła).
 5. Cena poszczególnych ofert rozumiana ma być jako cena netto sprzedażowa (bez podatku VAT lub w podatku od wartości dodanej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Cena sprzedaży nie zawiera kosztów transportu i wysyłki.
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane niezwłocznie po ich zmianie w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian, pod rygorem skutków prawnych, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej.
 7. Użytkownik obowiązany jest do dbania o to, aby jego oferta była aktualna. Ważność oferty jest ograniczona czasowo, oznacza to, że po upływie 7 dni jest ona automatycznie usuwana. Użytkownik może przedłużyć jej ważność wgrywając ją ponownie przed upływem siedmiu dni.
 8. Oferent zobowiązany jest przestrzegać zasady, że co najmniej 60% oferty Oferenta musi dotyczyć towarów z własnego magazynu Oferenta, mieć zadeklarowany czas dostawy poniżej 48h. Oferent może oferować do sprzedaży towary, których nie jest formalnym właścicielem w momencie ich wystawienia.
 9. Oferent jest zobowiązany do zamieszczania ofert tylko z nowymi oponami i felgami. Dopuszczalne jest wystawianie opon regenerowanych tylko i wyłącznie przez producenta tych opon.
 10. Oferent wystawiając opony z datą produkcji starsza niż 3 lata w chwili wystawienia opon na Giełdzie ma obowiązek podać przynajmniej rok produkcji tych opon. Dla pozostałych opon Oferent nie ma takiego obowiązku.
 11. Jeżeli Oferent przedstawi ofertę z informacją o wysyłce gratis od określonej ilości sztuk to należy rozumieć iż dotyczy to tylko i wyłącznie pojedynczego zamówienia, chyba że Oferent zadecyduje inaczej. Jednakże w przypadku, kiedy Oferent wysyła jedną przesyłką różne zmówienia to powinien je traktować jako jedno zamówienie przy obliczaniu kosztów transportu.
 12. Informacje dostępne na Giełdzie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Natomiast złożenie zamówienia przez Użytkownika u Oferenta stanowi już ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 66(2) Kodeksu Cywilnego w stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty.
 13. Oferent jest zobowiązany do dbania o porządek we własnej ofercie, niedopuszczalne są sytuacje, w których oferty powtarzają się tzn. sytuacje, w których Oferent przesyła ofertę z powtórzeniami towaru. Wyjątkiem są następujące sytuacje:
  1. Gdy towar ma różny termin dostawy;
  2. Dopuszcza się wyświetlenie dwóch pozycji jednego towaru w sytuacji, gdy towar z najniższą ceną nie jest dostępny w ilości większej niż 4 szt.;
  3. Gdy towar różni się czasem produkcji (czyli tzw. "dotem").
  Nie przestrzeganie niniejszego punktu regulaminu będzie przez HURTOPON.PL odbierane jako destabilizacja Giełdy (patrz § 10 ust. 6).
 14. HURTOPON.PL zastrzega sobie prawo do wyświetlania przy każdej Ofercie każdego Oferenta procentową wartość obrazującą wielkość zrealizowanych przez niego zamówień otrzymanych na Giełdzie:
  1. Procent ten obliczany będzie z 15 dni poprzedzających bieżący dzień, ale cofniętych o dwie doby (czas potrzebny dla Oferentów na potwierdzenie wszystkich zamówień). Dla przykładu informacja z 22 dnia miesiąca, będzie odzwierciedlać stopień zrealizowanych zamówień przez Oferenta w okresie od 5 do 19 dnia miesiąca;
  2. Procent liczony jest na podstawie potwierdzonych przez Oferenta zamówień jako niezrealizowane;
  3. Informacja opisana w pkt. 13 będzie również widoczna na każdym zamówieniu, które zostanie złożone na Giełdzie.

§7

SYSTEM KOMENTARZY

 1. Użytkownicy mogą korzystać z zakładki o nazwie: oceny. Dzięki tej funkcji istnieje możliwość oceny przebiegu realizacji zamówienia.
 2. Użytkownicy powinni po zakończeniu każdej transakcji wystawić sobie nawzajem ocenę za realizację danego zamówienia.
 3. Ocena winna być zgodna ze stanem faktycznym. Żadne czynniki nie dotyczące bezpośrednio danej transakcji nie powinny mieć wpływu na wystawienie przez Użytkownika danej oceny.
 4. Oferent ma 14 dni na potwierdzenie lub odrzucenie otrzymanego zamówienia, jeśli tego nie zrobi w wyznaczonym czasie, system automatycznie po upływie 14 dni przypisze temu zamówieniu status „zamknięte”.
 5. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia przypisania zamówieniu statusu „przyjęte”, „odrzucone” lub „zamknięte”, Użytkownik, który złożył zamówienie oraz Oferent nie wystawią komentarza do danego zamówienia, system automatycznie wystawi do tego zamówienia komentarz „pozytywny”.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez Oferenta, ze względu na niemożliwość spełnienia warunków wpisanych przez kupującego w polu „Uwagi”. Oferent ma prawo odrzucić to zamówienie ze statusem „Rezygnacja kupującego”. Jest to podyktowane niezgodnością towaru ze specjalnymi preferencjami Użytkownika kupującego towar.

§8

POUFNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, oraz nie używać ich do celów innych niż zawieranie i finalizacja transakcji (wliczając w to m.in. użycie adresów poczty elektronicznej dla celów - "spaming").
 2. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie od HURTOPON.PL informacji o aktualnych nowościach na Giełdzie oraz innych wiadomości mailowych.

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. HURTOPON.PL nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie tak Oferentów jak i Użytkowników, oraz nie ma możliwości nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością zawieranych transakcji.
 2. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia, prawa lub powództwa Użytkownika wobec innego Użytkownika, wynikającego ze sposobu korzystania przez tego ostatniego z Giełdy, roszczący sobie prawo lub będący powodem Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykonywanie takiego prawa, roszczenia lub powództwa niezależnie od HURTOPON.PL i bez regresu do HURTOPON.PL oraz zwalnia HURTOPON.PL, (członków zarządu, dyrekcję, i pracowników) ze wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, odszkodowań, strat i kosztów- w tym w szczególności: kosztów z tytułu obsługi prawnej, znanych i nie znanych Użytkownikowi, wynikających z tego rodzaju prawa, roszczenia lub powództwa (pozwu) bądź w jakikolwiek sposób z nimi związanych.

§10

ROLA FIRMY "HURTOPON.PL Sp. z o.o."

 1. Do zawarcia transakcji dochodzi wyłącznie między Oferentem i Nabywcą. Zawarcie umowy następuje automatycznie w momencie zatwierdzenia zamówienia na stronie. Wystawiając produkt na sprzedaż, Oferent nie stwarza wiążącej oferty handlowej w rozumieniu przepisów polskiego i unijnego prawa.
 2. Automatyczne "potwierdzenie przyjęcia zamówienia", jakie otrzymują Użytkownicy, którzy złożyli zamówienie na Giełdzie nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Wysyłka towaru poprzedzona zostanie osobnym e-mailem/powiadomieniem o tym fakcie. W przekazanej informacji oferent powinien podać termin dostawy towaru.
 3. HURTOPON.PL nie jest stroną w tych aukcjach i użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia aukcji.
 4. HURTOPON.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty, która - w oparciu o informacje własne lub uzyskane od osób trzecich (w tym innych Użytkowników giełdy) - narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim wypadku HURTOPON.PL poinformuje Oferenta o usunięciu danej oferty.
 5. HURTOPON.PL poinformuje Oferenta o usunięciu danej oferty i wezwie Użytkownika do złożenia stosownych wyjaśnień.
 6. HURTOPON.PL zastrzega sobie prawo dezaktywacji konta Użytkownikowi, który nie przestrzega podstawowych zasad niniejszego Regulaminu oraz przyczynia się do zmniejszenia zaufania do Giełdy pozostałych Użytkowników (w szczególności zamawia towar, a następnie go nie odbiera).
 7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez HURTOPON.PL, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, zostanie zablokowane jego konto. W takiej sytuacji HURTOPON.PL podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.
 8. HURTOPON.PL ma prawo zablokować konto użytkownika, który otrzymał więcej niż 2% negatywnych ocen ogółu otrzymanych przez danego użytkownika na Giełdzie.
 9. HURTOPON.PL ma prawo usunąć z Giełdy ofertę użytkownika stosującego ceny dumpingowe.
 10. HURTOPON.PL zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który narusza zasady uczciwości czy rzetelności kupieckiej, zasady współżycia społecznego lub użytkowników, w stosunku do których HURTOPON otrzyma negatywną opinię – poza Giełdą – w zakresie oferowanych usług lub towarów. W takim przypadku HURTOPON.PL może wezwać Użytkownika do złożenia stosownych wyjaśnień.
 11. Do momentu wysłania towaru przez Oferenta Użytkownik ma prawo bez kosztowo anulować zamówienie złożone na Giełdzie. Jeżeli Użytkownik do tego czasu nie anuluje zamówienia i nie odbierze towaru, Oferent będzie miał prawo obciążyć Użytkownika kosztami w wysokości dwukrotnej wartości dostawy z zamówienia. Koszty są dwukrotne ponieważ Oferent będzie zobowiązany pokryć koszty wysyłki do Użytkownika i z powrotem. W przypadku jeżeli koszt dostawy jest pokrywany przez Oferenta (dostawa gratis) przy zamówieniach powyżej określonej ilości sztuk towaru (np. 4), dwukrotność kosztów liczy się od zadeklarowanych przez Oferenta kosztów dostawy zamówień z ilością sztuk poniżej ilości od której dostawa jest gratis. Powyższa wartość może być również pomnożona przez liczbę odpowiadającą ilości paczek, w jakich dane zamówienie było wysłane.
 12. Postanowień ust. 10 nie stosuje się w przypadku przysłania przez Oferenta towaru niezgodnego z zamówieniem. W takim przypadku kupujący Użytkownik ma prawo odmówić przyjęcia towaru bez żadnych zobowiązań.
 13. Zarejestrowanie firmy na Giełdzie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zgodą na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej podany w czasie rejestracji maili informacyjnych od HURTOPON.PL.

§11

ZMIANY REGULAMINU

 1. Firma HURTOPON.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
 2. Każda wprowadzona zmiana nabiera mocy wiążącej od dnia jej ogłoszenia.
 3. Brak akceptacji zmian ze strony Użytkownika powinien wiązać się z zaprzestaniem korzystania przezeń z usług Giełdy.

§12

KOMUNIKACJA

 1. HURTOPON.PL wskazuje adres e-mail: hurtopon@hurtopon.pl będący adresem elektronicznym w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Doręczenia wszelkiej korespondencji będą odbywać się na adres elektroniczny wskazany powyżej.
 3. Doręczenia wszelkiej korespondencji do Użytkownika będą odbywały się na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Strony postanawiają, że doręczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, następują z chwilą, gdy korespondencja (wiadomość e-mail) jest wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią (zapis wiadomości na serwerze pocztowym adresata).

§13

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Giełdy należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres hurtopon@hurtopon.pl nie później niż 2 miesiące od pojawienia się zakłócenia w funkcjonowaniu Giełdy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (nazwa przedsiębiorcy, login, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuję maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mailowy Użytkownika.
 5. HURTOPON.PL zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które dotyczą usług świadczonych przez inne firmy przy wykorzystaniu funkcji Giełdy. HURTOPON.PL nie ma również obowiązku przekazywania tego typu reklamacji podmiotowi właściwemu do ich rozpatrzenia.
 6. HURTOPON.PL ma prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Giełdy oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu konta.

§14

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. System operacyjny Użytkownika powinien spełniać wymagania niezbędne do obsługi najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Sugerujemy używanie określonych przeglądarek: Google Chrome (od wersji 29), Firefox (od wersji 4.0), Internet Explorer (od wersji 11.0) lub Safari.

§15

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI

 1. HURTOPON.PL dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkowników, w tym stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu wyeliminowanie możliwości zapoznania się z hasłami użytkowników oraz udostępnionymi danymi osobowymi przez osoby nieupoważnione.
 2. Zagrożeniem związanym z korzystaniem z usługi jest phishing.
 3. Użytkownik powinien dołożyć należytej staranności, by zapobiec uzyskaniu przez osoby trzecie haseł dostępowych powiązanych z kontem zarejestrowanym w Giełdzie.

§16

OPROGRAMOWANIE NIEBĘDĄCE SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez HURTOPON.PL na jego komputerze plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez HURTOPON.PL.

§17

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Wobec obowiązku informacyjnego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). informujemy co następuje:
 1. Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem który decyduje o wykorzystaniu danych osobowych jest Hurtopon.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Terasy 2, operator serwisu dostępnego pod adresem www.hurtopon.pl.
 2. W jaki sposób można się skontaktować z administratorem danych oraz uzyskać więcej informacji o przetwarzanych danych? Aby uzyskać więcej informacji odnośnie przechowywanych danych prosimy o kontakt elektroniczny w formie wiadomości e-mail: hurtopon@hurtopon.pl lub klasyczny pod adresem Hurtopon.pl Sp. z o. o. ul. Terasy 2 85 – 053 Bydgoszcz.
 3. W jaki sposób spółka Hurtopon.pl weszła w posiadane dane? Wszystkie dane zostały uzyskane dobrowolnie podczas zakładania konta, a także w związku z zamówieniami składanymi za pośrednictwem serwisu www.hurtopon.pl.
 4. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez Hurtopon.pl Sp. z o. o.? Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co będzie skutkowało dezaktywacją konta. Dane mogą być przetwarzane do momentu zrealizowania wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu. Spółka gwarantuje użytkownikom: - prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Jakie dane są niezbędne do prawidłowego korzystania z www.hurtopon.pl? Aby móc korzystać z serwisu dostępnego na www.hurtopon.pl konieczne jest podanie następujących danych:
  - danych firmy (numer NIP, REGON, adres);
  - danych osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;
  - loginu i hasła do konta użytkownika.
  Jeśli z jakiegoś powodu dane te nie zostaną podane, spółka Hurtopon.pl nie będzie miała możliwości świadczenia usługi dostępnej pod adresem www.hurtopon.pl.
 6. Komu spółka Hurtopon.pl udostępnia dane osobowe? Spółka Hurtopon.pl udostępnia dane osobowe stronom, które zawierają między sobą transakcje, podmiotom, które prowadzą działania konsultingowe lub audytowe w celu poprawy jakości serwisu oraz wspomagają obsługę użytkowników. Hurtopon.pl Sp. z o. o. może udostępnić dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 7. Jak długo dane osobowe są udostępniane przez Spółkę? Dane osobowe są przechowywane przez cały czas świadczenia usługi serwisu www.hurtopon.pl oraz po jej zakończeniu w celu:
  - dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z korzystaniem z usługi;
  - wykonywania obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa oraz zapobiegającym nadużyciom;
  - analizy statystycznej.
 8. Pozostałe Spółka Hurtopon.pl informuje, że dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dane osobowe są przetwarzane automatycznie, nie wywołując przy tym żadnych skutków prawnych oraz nie wpływając w żaden sposób na sytuację osób, których dane są przetwarzane. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Hurtopon.pl ma prawo wnieść o zaprzestanie ich przetwarzania. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Hurtopon.pl ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. - PLIKI COOKIES -

  Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera Użytkownika. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Użytkownika (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.

  HURTOPON.PL stosuje dwa rodzaje plików cookies:

  - sesyjne – znajdują się na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania Użytkownika ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,

  - stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

  Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili Użytkownik może je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

  Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Użytkownika. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

  Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli Użytkownik zostawił je na Giełdzie. Takie dane są skutecznie przez HURTOPON.PL chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które Użytkownik zaakceptował (np. przy realizacji zamówienia). Te pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez HURTOPON.PL.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu hurtopon.pl. © 2024 hurtopon.pl Sp. z o.o.